DORMISAN PRO VÁŠ KLIDNÝ SPÁNEK

DORMISAN PRO VÁŠ KLIDNÝ SPÁNEK

Obchodní podmínky


Možné způsoby platby, převzetí zboží a cena dopravy:

Způsob platby
     V hotovosti při převzetí zboží
     Převodem předem - bankovní účet 444 66 444 66 / 5500
     Dobírkou

Způsob dopravy
     Odběr na místě - expedice zdarma
     PPL na dobírku (do 30 kg)  99,- Kč + DPH
     PPL (do 30 kg), platba předem na účet  99,- Kč s DPH

Odstupení od smlouvy:

V souladu s ustanovením §1829 zák. 89/2012, Občanského zákoníku,  má  spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez  jakékoliv sankce  do  14  dnů  od  převzetí plnění.  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Adresa pro odstoupeni a vrácení zboží : C.A.Fénix s.r.o., Branka 54, Třebíč, 67401.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a za zboží opotřebované či spotřebované.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Odpovědnost za vady zboží

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží od převzetí kupujícím do konce záruční doby. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením a části, jež jsou určeny k běžné výměně při provozu výrobku. U věcí prodávaných za nižší cenu kupující neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající rovněž za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v záruční době použitím zboží nebo jeho opotřebením, které vznikly v důsledku porušení pravidel pro užívání dané věci ze strany kupujícího nebo třetích osob. Povinnost seznámit kupujícího s pravidly pro užívání věci prodávající nemá, jde-li o pravidla obecně známá.

Článek 2
Záruční doba

 1. Záruční doba je dva roky. Je-li na zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití věci, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

2. Je-li zvláštním právním předpisem stanovena nebo v záručním listu vydaném kupujícímu uvedena záruční doba delší, platí záruční doba stanovená zvláštním právním předpisem nebo uvedená v záručním listu.

3. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, která nebyla uplatněna v záruční době, zaniknou.

Článek 3
Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Nebyla-li vadná věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva má kupující v případě, že má věc vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě pro větší počet vad (více jak 3 stejné vady) věc řádně užívat.

3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

4. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

Článek 4
Způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatní kupující u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno, a to bez zbytečného odkladu poté, co závadu zjistil.

2. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen prodejním dokladem nebo záručním listem prokázat, že vadné zboží skutečně zakoupil u prodávajícího.

3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady u výrobce. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
 

Článek 5
Běh záruční doby

1. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, o provedení opravy a o době jejího trvání.

2. Dojde-li k výměně zboží za nové, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Uživatel:  nepřihlášen