DORMISAN PRO VÁŠ KLIDNÝ SPÁNEK

DORMISAN PRO VÁŠ KLIDNÝ SPÁNEK

Kupní smlouva


RÁMCOVÁ SMLOUVA KUPNÍ

Smluvní strany:
C.A.Fénix s.r.o.             
sídlo Praha, Masná 702/9, PSČ: 110 00
IČ 260 06 537

Jednající …………………………, oblastní manažer společnosti
(dále jen „prodávající“)
 
a
 
(dále jen „kupující“)
uzavírají mezi sebou  tuto rámcovou smlouvu kupní


Článek 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího průběžně dodávat kupujícímu za podmínek dohodnutých touto smlouvou zboží a závazek kupujícího od prodávajícího zboží odebírat a platit za ně dohodnutou kupní cenu.


Článek 2
Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je zboží z nabídky prodávajícího, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „nabídka“). Veškeré užitné vlastnosti, technická data a ostatní informace odpovídají údajům deklarovaným výrobcem zboží.
2. Každou změnu v nabídce, která nastane po dobu účinnosti této smlouvy, je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu.


Článek 3
Dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že dodávky zboží podle této smlouvy budou probíhat na základě jednotlivých objednávek kupujícího doručených prodávajícímu. Objednávky budou mít podobu úplně a správně vyplněných formulářů prodávajícího a prodávajícímu budou doručeny elektronickou poštou nebo v písemné formě, pokud o to prodávající s ohledem na rozsah objednávky požádá. Prodávající je povinen každou objednávku elektronickou poštou potvrdit. Okamžikem potvrzení se objednávka stává pro obě smluvní strany závaznou.
2. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu vždy ve lhůtě uvedené
v objednávce a nebude-li možné termín dodání dodržet z důvodu prodlení výrobce, ve lhůtě co možná nejkratší.
3. V případě, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu (článek 5 odst. 4.), počíná běžet dodací lhůta dnem připsání zálohy na účet prodávajícího.
4. Nebude-li dohodnuto jinak, prodávající je povinen dopravit objednané zboží kupujícímu do místa označeného v objednávce.


Článek 4
Cena zboží a platební podmínky

1. Cena jednotlivých druhů zboží je stanovena platným ceníkem prodávajícího, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „ceník“).
2. Prodávající je oprávněn provádět v ceníku jednostranně změny. Každou změnu v ceníku, která nastane po dobu účinnosti této smlouvy, je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu. Změna v ceníku je vůči kupujícímu účinná okamžikem, kdy mu byla oznámena, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Kupní cena dodaného zboží je splatná na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Fakturu vystaví prodávající na každou dodávku zboží zvlášť, kupní cena dodaného zboží je splatná v hotovosti při dodání zboží, tj. dobírkou k rukám přepravce. Právo volby ve vztahu ke způsobu úhrady náleží prodávajícímu. Dnem zaplacení kupní ceny se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
4. V případě objednávek většího rozsahu je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího před dodáním zboží zálohu na kupní cenu až do výše 0%. Záloha je splatná na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím ve lhůtě splatnosti tam uvedené.
5. Pro případ prodlení s placením faktury nebo zálohové faktury si smluvní strany dále dohodly smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.


Článek 5
Záruční podmínky a reklamace zboží

Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, odpovědnost prodávajícího za vady zboží dodaného na základě této smlouvy a nároky kupujícího vůči prodávajícímu z titulu odpovědnosti za tyto vady se řídí příslušnými ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.


Článek 6
Platnost, účinnost a trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit výpovědí nebo dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.
4. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí být písemná
a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a běží od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže druhá strana tuto smlouvu hrubě nebo opakovaně poruší, nebo úmyslně jedná proti zájmům druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Dnem doručení odstoupení od smlouvy tato smlouva zaniká.


Článek 7
Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb.) v platném znění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro účely doručování jsou jejich adresami adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran prokazatelně neoznámila druhé smluvní straně jinou adresu. Smluvní strany se dále dohodly, že nebude-li možné písemnost některé z nich doručit proto, že se na adrese dohodnuté jako adresa pro doručování nezdržuje, nebo proto, že si zásilku nepřevezme nebo v úložní době nevyzvedne, považuje se za den doručení 5. den ode dne odeslání zásilky. Je-li takto určeným dnem doručení sobota, neděle nebo svátek, považuje se za den doručení nejblíže následující pracovní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které mohou vzniknout nebo vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány smírným jednáním mezi smluvními stranami. Jestliže strany touto cestou nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou sporné záležitosti předloženy k rozhodnutí cestou rozhodčího řízení rozhodci Ing. Václavu Vavřičkovi, CSc., Bartoňova 849, 530 09 Pardubice. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě smluvní strany
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že ji uzavírají na základě své svobodné a vážně míněné vůle a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou ze smluvních stran.
 

V .............………………….. dne ............................
 
 
Prodávající:                                                                 Kupující:

Uživatel:  nepřihlášen